iZdesigner Việt Nam - Cung cấp dịch vụ hoàn hảo

Mang lại trải nghiệm tốt nhất tới khách hàng

Chức năng IP Management trong DirectAdmin

IP Management trong DirectAdmin là công cụ giúp cho người quản trị quản lý các địa chỉ IP, để thêm hoặc xóa,, gán IP hoặc chỉnh sửa IP tùy người quản trị.

Chức năng IP Management trong DirectAdmin 

IP Management trong DirectAdmi - Chức năng IP Management trong DirectAdmin - iZdesigner

Login DirectAdmin (Admin Level) → Click chọn IP Management (Trong Group Admin Tools)

Add IP: Thêm địa chỉ IP để quản lý

IP Management trong DirectAdmi - Chức năng IP Management trong DirectAdmin - iZdesigner

 • Bước 1: Điền địa chỉ IP và netmask
 • Bước 2: Click chọn “Add IP”

IP: Tổng hợp các địa chỉ IP và trạng thái của chúng

IP Management trong DirectAdmi - Chức năng IP Management trong DirectAdmin - iZdesigner

 • IP: Danh sách các IP có trong hệ thống
 • Status: Trạng thái của IP (free, owned, server)
 • Reseller: Địa chỉ IP được gán cho các reseller
 • Users: User sở hữu IP
 • Nameserver: Name server quản lý IP
 • Netmask: Subnetmask
 • Select: Chọn

Advanced Search:

IP Management trong DirectAdmi - Chức năng IP Management trong DirectAdmin - iZdesigner

Gồm các trường trong phần IP và các chức năng tìm kiếm nâng cao.

 • Equals: Tìm kiếm ký tự giống
 • At least: Có ít nhất ký tự giống
 • At most: Có ký tự giống nhất
 • Contains: Có ký tự bao gồm
 • Start with: Có ký tự bắt đầu bằng
Hotline: 0968 971 340 (24/7) - Skype: izdesigner (NVKD)